Partiundersökning Fråga 8

Fråga 8 Miljö och klimat

Vi står inför en stor miljöomställning och alla måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet, för kommunens del så kan det handla om återvinning, laddstationer, solceller med mera. Hur vill ni arbeta med klimatomställningen?


Till fråga 7 Till fråga 9

Alvesta Alternativet

Vi är av den bestämda uppfattningen att utvecklingen med elbilar och hybrider tillkommit utan någon framtidsinsikt. Själva tanken på att batteridrivna fordon också måste laddas har tydligen gått makthavarna förbi. Nu talas det mycket om att samhället måste ta fram laddstationer och att detta nu sker utan minsta tanke på kostnader. Ingen har krävt att staten skall tillhandahålla bensinstationer eller tankställen för biogas. Laddstationer måste vara en uppgift för näringslivet och inte något som alla de som inte har råd med en elbil skall subventionera. Vi har ett enda miljövänligt transportsätt som inte kräver dyra batterier eller fossila bränslen nämligen tågtrafiken. Vår kommun har alldeles förträffliga möjligheter i det fallet men utvecklingen går tyvärr åt rakt motsatta hållet. Framförallt de tunga transporterna skulle må väl av att utnyttja järnvägen. Vi har tre platser där man lastar järnvägsvagnar och alla tre utnyttjas till fullo av de stora virkeskonsernerna medan övriga aktörer i Växjöregionen i bara undantagsfall nyttjar järnvägen. Mycket beroende på att kommunerna inte sett möjligheterna att bygga terminaler för järnvägsgodset (undantaget IKEA i Älmhult).

Centerpartiet

Klimatomställningen är en oerhört viktig fråga i nutid. Från Centerpartiets sida är detta en prioriterad fråga. Några av de saker vi gör är att från och med årsskiftet införa fler ”färgade påsar” för att kunna sortera sitt hushållsavfall i hemmet på ett enklare sätt. Att sätta upp solpaneler på kommunala byggnader både befintliga och nya är också en fråga som vi arbetar med. Vi arbetar även med att ta fram en plan för hur utbyggnaden av laddstationer för elbilar ska se ut i hela kommunen både för arbetspendling och besökare av olika slag. Detta är primärt ingen kommunal angelägenhet, men vi tror att vi som kommun måste gå före och vara förebilder i arbetet med att sätta upp laddstationer. Övergripande arbetar vi som kommunkoncern även med och utifrån Agenda 2030 för att uppnå de 17 globala miljömålen. Klimatomställningen handlar även om en upphandlingsprocess som stimulerar miljövänligt samt närproducerat.

Liberalerna

Liberalerna har i kommunen varit drivande i att införa Agenda 2030. Vi vill inte bara att man arbetar enligt den, vi vill att man faktiskt åtar sig att uppnå de mål som Agenda 2030 har. Vi behöver också i den kommunala verksamheten se till att vi gör allt för att minska vår klimatpåverkan. Vi vill att alla kommunala byggnader har solceller, och att man inför ett bidrag från kommunen för att bygga energisnåla hus. Företag ska bjudas in för att bygga fler elladdstolpar, bilmarknaden är redan på väg åt det hållet så kommunen behöver ej bekosta det själv. Vi vill också utreda möjligheten att ha en kommunekolog, som ska hjälpa kommunen att växa och exploatera på ett hållbart sätt.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu.

Moderaterna

Vi står inför en stor miljöomställning och alla måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet, för kommunens del så kan det handla om återvinning, laddstationer, solceller med mera. Hur vill ni arbeta med klimatomställningen?

Vi stärker vårt arbete ytterligare med att bidra till en god och hållbar klimatomställning. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. AGENDA 2030 genomsyrar hela vår budget och den utveckling vi vill se för Alvesta kommun och dess framtida generationer.

För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela kommunen. System för betalning behöver samordnas och införas i samverkan med privata aktörer.

En viktig del i kommunens miljöarbete blir att påbörja arbetet med en återbruk- by för sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd ,möbler och tyg. Kommunen skall verka för att förstärka miljöarbetet ytterligare genom att undersöka möjlighet till att införa funktionen kommunekolog i samverkan med andra kommuner. Vi vill också återinföra det kommunala stödet för passivhus för att främja hållbarhet utvecklingen ytterligare i nybyggnation i Alvesta kommun.

I våra strategiska investeringarna för 2023 finns bland annat satsningar på belysning på landsbygden, laddstolpar,, belysning, lekplats Östra torget Vislanda, lekplats Hulevik,  attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi står inför en stor miljöomställning och alla måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet, för kommunens del så kan det handla om återvinning, laddstationer, solceller med mera. Hur vill ni arbeta med klimatomställningen?

Vi stärker vårt arbete ytterligare med att bidra till en god och hållbar klimatomställning. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. AGENDA 2030 genomsyrar hela vår budget och den utveckling vi vill se för Alvesta kommun och dess framtida generationer.

För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela kommunen. System för betalning behöver samordnas och införas i samverkan med privata aktörer.

En viktig del i kommunens miljöarbete blir att påbörja arbetet med en återbruk- by för sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd ,möbler och tyg. Kommunen skall verka för att förstärka miljöarbetet ytterligare genom att undersöka möjlighet till att införa funktionen kommunekolog i samverkan med andra kommuner. Vi vill också återinföra det kommunala stödet för passivhus för att främja hållbarhet utvecklingen ytterligare i nybyggnation i Alvesta kommun.

I våra strategiska investeringarna för 2023 finns bland annat satsningar på belysning på landsbygden, laddstolpar,, belysning, lekplats Östra torget Vislanda, lekplats Hulevik,  attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi står inför en stor miljöomställning och alla måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet, för kommunens del så kan det handla om återvinning, laddstationer, solceller med mera. Hur vill ni arbeta med klimatomställningen?

Vi stärker vårt arbete ytterligare med att bidra till en god och hållbar klimatomställning. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. AGENDA 2030 genomsyrar hela vår budget och den utveckling vi vill se för Alvesta kommun och dess framtida generationer.

För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela kommunen. System för betalning behöver samordnas och införas i samverkan med privata aktörer.

En viktig del i kommunens miljöarbete blir att påbörja arbetet med en återbruk- by för sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd ,möbler och tyg. Kommunen skall verka för att förstärka miljöarbetet ytterligare genom att undersöka möjlighet till att införa funktionen kommunekolog i samverkan med andra kommuner. Vi vill också återinföra det kommunala stödet för passivhus för att främja hållbarhet utvecklingen ytterligare i nybyggnation i Alvesta kommun.

I våra strategiska investeringarna för 2023 finns bland annat satsningar på belysning på landsbygden, laddstolpar,, belysning, lekplats Östra torget Vislanda, lekplats Hulevik,  attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi står inför en stor miljöomställning och alla måste ta sitt ansvar för miljön och klimatet, för kommunens del så kan det handla om återvinning, laddstationer, solceller med mera. Hur vill ni arbeta med klimatomställningen?

Vi stärker vårt arbete ytterligare med att bidra till en god och hållbar klimatomställning. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. AGENDA 2030 genomsyrar hela vår budget och den utveckling vi vill se för Alvesta kommun och dess framtida generationer.

För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela kommunen. System för betalning behöver samordnas och införas i samverkan med privata aktörer.

En viktig del i kommunens miljöarbete blir att påbörja arbetet med en återbruk- by för sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd ,möbler och tyg. Kommunen skall verka för att förstärka miljöarbetet ytterligare genom att undersöka möjlighet till att införa funktionen kommunekolog i samverkan med andra kommuner. Vi vill också återinföra det kommunala stödet för passivhus för att främja hållbarhet utvecklingen ytterligare i nybyggnation i Alvesta kommun.

I våra strategiska investeringarna för 2023 finns bland annat satsningar på belysning på landsbygden, laddstolpar,, belysning, lekplats Östra torget Vislanda, lekplats Hulevik,  attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska mångfalden.

Miljöpartiet

Se svar på övriga frågor nr. 1-6

Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater tar samhällsutmaningarna på allvar och klimatet är den viktigaste globalt sett.  Lokala politiska beslut påverkar globalt. Därför arbetar vi med Agenda 2030 som ett paraply för hållbarhet. Det handlar om hållbarhet i 3 dimensioner Socialt, ekologiskt och ekonomisk. Vi menar att dessa tre ben hör ihop för att få en helhet i hållbarhet.

Lokalt så håller vi på att ta fram en laddinfrastrukturplan som ska beslutas efter sommaren. Här tittar vi bl a på ladd stolpar vid ex. nationalparken och Huseby. Allbohus har även uppdraget att vid deras lägenheter bygga ut för laddning.

Vi prövar alltid möjligheten till solceller när vi bygger och renoverar i kommunens regi.

Vi har informationsträffar för allmänheten för att öka medvetenheten om vikten av att även små handlingar är av stor betydelse.

När det gäller återvinning och sortering har vi ett samarbete med Ljungby kommun och där vill vi öka antalet fraktioner för hushållsnära sortering till minst åtta. Vi har även relativt sett många återvinningscentraler i kommunen. Här vill vi skapa möjligheten till återbruk av saker som kan få nya ägare då den förre inte längre vill ha den.

Sverigedemokraterna

Mer blomster-och ängsmark på kommunala ytor ger en större mångfald och är viktigt för bin och andra pollinerande insekter. Dessutom har det ett estetiskt värde i vår miljö.
Vi anser att vi behöver utveckla alla typer av energikällor. Alla energikällor måste dock uppföras med stor hänsyn till boendemiljöer och geografiska förhållande.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 7 Till fråga 9