Partiundersökning Fråga 7

Fråga 7 Infrastruktur – vägar, kollektivtrafik och belysning

Vägarna på landsbygden kan ha många ägare, en del av vägnätet sköts av kommunen. Hur vill ni arbeta med att stärka och utveckla vägnätet, kollektivtrafik och belysning i den södra delen av kommunen?


Till fråga 6 Till fråga 8

Alvesta Alternativet

De kommunala bidragen till enskilda vägar måste få en rejäl ökning inte minst på grund av ökade kostnader. Vägnätet är A och O i utvecklingen av näringsliv och boende i glesbygden. Dåligt vägnät blir naturligtvis en begränsning av kollektivtrafiken och med de svårigheter att få en väl fungerande sådan för både arbetstagare som skolelever. Tidtabellerna måste ständigt ses över för att kunna erbjuda bästa möjliga service åt befolkningen. Belysningen är också en viktig del där särskilt hållplatser och bostads samlingar skall prioriteras.

Centerpartiet

Vi vill att kommunikationerna (Vägar, kollektivtrafik, bredband) i vår kommun ska vara av hög kvalitet. Därför har vi ökat stödet till enskilda vägar med över 50%. Vi har även en kontinuerlig dialog med trafikverket som de vägarna som har ett statligt ansvar. Vi har även en kontinuerlig dialog med regionen och dess trafiknämnd för att diskutera kollektivtrafiken. En satsning som vi i kommunen gör och vill fortsätta med är att erbjuda ungdomar kraftigt rabatterade sommarlovskort på kollektivtrafiken för att möjliggöra att billigt kunna åka med kollektivtrafiken i hela länet. Vad gäller belysningen främst på landsbygden har kommunstyrelsen under 2 års tid gett Samhällsbyggnadsnämnden 500 tkr årligen för att sätta upp belysning främst för att säkra skolvägar.

Liberalerna

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller just nu på att titta på hur bidragen för de enskilda vägarna ser ut och organiseras. Vi välkomnar den utredningen och hoppas att det ska leda till bättre och mer pricksäkra bidrag framförallt till de mindre vägföreningarna. För att det ska vara attraktivt att leva och verka på landsbygden så måste man se till att det finns förutsättningar för bra vägunderhållning och att man har belysning som gör att man kan röra sig ute även på kvällstid utan att behöva köra bil. En ny belysningsplan från kommunen behövs, och det finns idag bättre förutsättningar att belysa landsbygden med energisnåla lampor som har lägre kostnader.

Bättre förutsättningar för att leva och verka på landsbygden kommer också leda till att det finns bättre underlag för kollektivtrafik. Vi ska såklart ligga på regionen om att se till att deras rutter når även våra mindre orter.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Vägarna på landsbygden kan ha många olika ägare, en del av vägnätet sköts av kommunen. Hur vill ni arbeta med att stärka och utveckla vägnätet, kollektivtrafik och belysning i de södra delarna av kommunen?

Belysning
Tätorterna i Alvesta kommun har en oftast en bra och fungerande utomhusbelysning. Hur ser det ut på landsbygden? För några år sedan togs en ny belysningsplan fram och för att spara energi togs många lampor/stolpar bort. Vi ser att landsbygden utvecklas och befolkas och nya hus byggs eller byggs till för permanentboende.

Väg och utomhusbelysning på landsbygden är en trygghetsfråga, ökar livskvaliteten, landsbygden blir  mer attraktiv. Belysning bidrar även till att minska risken för mörkerolyckor, öka komforten, tillgängligheten och framkomligheten, ger en tryggare miljö, motverka brottslighet och skadegörelse, samt skapa trivsel och atmosfär. Att barn på ett tryggt sätt kan komma till skolan, kan leka och träffa kamrater samt inte vara rädda.

Det är också en fråga om att få valuta för sina skattepengar, även om man bor långt ifrån tätort. Barns skolvägar och platser där barn väntar på skolskjuts ska prioriteras.

Ny energisnål belysning finns nu på marknaden. Moderaterna anser att det en självklarhet att arbetar för att återställa belysningen, få en större täckning av utomhusbelysning på landsbygden samt att utveckla utomhusbelysningen till ny energisnål teknik.

När vi politiker var i Västra Torsås så kom detta ämne upp med bättre belysning. Vi såg då att gatubelysningen knappt lyste utanför föreningslokalen.

Därför föreslår Moderaterna att:

 • Att kommunen tar fram en ny belysningsplan för hela kommunen
 • Att kommunen tar fram en plan för att byta ut befintlig utomhusbelysning med mer energisnål teknik
 • Att kommunen utvecklar belysningen på landsbygden tillsammans med invånarna
 • Att medborgare i kommunen på ett enkelt sätt kan ansöka om ny-, förändrad- eller utökad belysning på landsbygden.
 • Att Samhällsbyggnadskontoret utreder förfrågan och ger Samhällsbyggnadsnämnden rekommendation.

Enskilda vägar
De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Enligt Samhällsbyggnadsnämnden är det ca: 50 mil enskilda vägar (det mesta grusvägar) i Alvesta kommun som får kommunala- och statliga medel för underhåll. Det är fem större vägföreningar som får de mesta bidragen. Det är viktigt att våra vägar är bra och fungerar då vi är en glesbygdskommun och många behöver resa samt använda bilen. Det skapar trygghet för näringslivet, kommuninvånare som jobbar eller ska handla, hemsjukvården, seniorer samt även för föräldrar med barn som ska till skola eller fritidsaktiviteter mm. Vägunderhållet för enskilda vägar behöver på sikt förbättras samt att förtroendevalda i Samhällsbyggnadsnämnden måste har större insyn i Trafiknämnden.

Därför föreslår Moderaterna att:

 • se över bidragsmodellen om något behöver ändras eller justeras.
 • se över storleken på bidrag för enskilda vägar så det hamnar på en rätt nivå.
 • bidragen till enskilda vägar indexregleras efter hur statsbidragen höjs.
 • beslut angående enskilda vägar ska gå genom Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Samhällsbyggnadsnämnden följer upp de bidrag som kommunen betalar ut till vägföreningarna.
 • Att det finns en bra dialog med Trafikverket

Kollektivtrafik
Region Kronoberg sköter och utvecklar kollektivtrafiken. Regionen måste ta fram en reseundersökning hur kollektivtrafiken kan utvecklas i Alvesta kommun. Gå ut till våra invånare och fråga vad för trafik vi behöver, resmönster, vem som kommer att utnyttja kollektivtrafiken mm. Det måste byggas noder där man kan åka ifrån samt de som inte kan utnyttja kollektivtrafiken fullt ut ex måste ta bilen till en nod ska kunna få avdrag på biljettpris eller månadskort. Nu utvecklas också beställnings kollektivtrafik i vissa kommuner. Kan det kombineras med skolskjuts samt sjukvårdsresor? Kommuninvånare måste ställa krav på kollektivtrafiken dels till kommunen och till regionen. Samt att den trafik som finns utnyttjas. Nu behövs också att drivmedelspriserna sänks för de som använder bilen.

Miljöpartiet

Se svar på övriga frågor nr. 1-6

Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater vill att hela kommunen ska leva och det förutsätter att grundförutsättningarna finns. De kommunala landsbygdsvägarna ska skötas på samma sätt som i övriga delar av kommunen. Vad det gäller enskilda vägar kan det behövas en förändring i hur de ska styras. Vi i det S ledda styret i kommunen har skjutit till mer pengar till enskilda vägar för att matcha upp Trafikverkets pengar när det gäller underhåll.

För att förbättra belysningen satsas det 500 tusen kr årligen för att förbättra belysningen på landsbygden och öka tryggheten.

Kollektivtrafiken är svårare för kommunen att hantera, där har arbetet mest fokuserats på att behålla de linjer och turer som finns. Det blir lite moment 22, det är inte så många som åker och man åker inte för det är för få turer.

Sverigedemokraterna

Ett bra och väl underhållet vägnät är A och O för boende på landsbygd. De vägar som sköts av vägföreningar ska ha stöd av kommunen men också kunna påvisa att vägarna underhålls på ett tillfredsställande sätt.
Belysningsplanen i kommunen behöver ses över så att den behandlar alla kommuninvånare rättvist, vilket man har en skyldighet att göra enl. kommunallagen.
För en säker skolväg bör ex. solcellslampor sättas upp vid busshållplatser. Under vinterhalvåret är det ofta mörkt både morgon och kväll när barn och ungdomar kliver av och på bussen.
Vi vill utveckla gång- och cykelvägnätet i kommunen.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 5 Till fråga 7