Partiundersökning Fråga 6

Fråga 6 Kultur och fritid

Kultur och fritid är något som ska finnas för alla medborgare. Många kulturevenemang som kommunen anordnar hålls i centralorterna likaså ligger t.ex. badhus/simhall långt ifrån oss som bor i den södra delen. Hur vill ni arbeta och utveckla kulturen och fritiden så att den bli mer tillgänglig ochkommer närmare alla medborgare?


Till fråga 5 Till fråga 7

Alvesta Alternativet

Under den senaste tiden har en matvagn etablerats i Torne samtidigt som affären fått nytt liv. Den som vill kan tydligen lyckas med de mest osannolika projekt. Lokala entreprenörer har satt igång med upprustning av Strandpärlan och Club 68 följer i kölvattnet och anordna fem danser under sommaren på Strandpärlan. Vi ser det som nödvändigt att stödja dylika initiativ för att få besökare långt ifrån att se Västra Torsås och dess möjligheter. Vi har också Björkbacken i Hynnenäs som tillsammans med Kvarneket i Grännaforsa måste få ett mer aktivt stöd från kommunen både i form av medel och framtidslösningar.

Centerpartiet

Vi vill att Kultur, förening och fritidsmöjligheter ska finnas tillgängligt i hela kommunen. För oss är det viktigt med ett aktivt och attraktivt bibliotek samt en aktiv kulturbuss. Den nya kulturbussen kommer förhoppningsvis kunna rulla runt om i vår kommun senare i år. Denna buss är en uppgraderad bokbuss som är större med ett större utbud samt större möjligheter att kunna erbjuda mer och andra former av kultur än tidigare. Föreningslivet är också viktigt för oss och att det finns bra bidrag och stimulering för ett aktivt föreningsliv, främst för barn och unga. Det är också viktigt för oss att de kommunala anläggningarna för fritidsliv så som badplatser håller hög kvalitet.

Liberalerna

Vi ska ge bra stöd till våra föreningar, men också hjälpa dem att hitta andra vägar till försörjning än bidrag från kommunen. Vi måste skapa förutsättningar genom infrastruktur att leva och verka även på de mindre orterna i kommunen. Då skapas förutsättningar för föreningsliv och ett civilsamhälle som i sin tur skapar underlag för fler satsningar på lekplatser, fotbollsplaner och kulturevenemang m.m.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Här är samverkan mellan civilsamhälle, föreningsliv och kommunen avgörande. Bor man på landsbygden kan man inte förvänta sig samma kulturutbud som centralorten så som badhus, ishall med mera, man kan förvänta sig att de kulturevenemang som kan ha turnerande verksamhet också skall tillgängliggöras i hela vår avlång kommun och man kan förvänta sig stöd i från kommunen. Utegym, fotbollsplaner, lekplatser, gång och cykelstråk är något som moderaterna i Alvesta tänker fokusera på landsbygden och detta är en av de sakerna vi tydliggjorde under sista kommunfullmäktige där frågan ställdes av oss till styret varför just dessa sakerna fokuserat på centralorten när detta är en av de viktigaste verktygen vi har att använda oss av för att skapa en levande landsbygd.  Vi skulle vilja höra hur ni skulle vilja utveckla kultur och fritidsmöjligheterna i de södra kommundelarna.

Miljöpartiet

Ett levande kulturliv med olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Kultur bidrar till både livskvalitet och bildning, vilket vi vill att kommunen aktivt främjar. Biblioteken spelar en stor roll för både kulturupplevelser och informationsinhämtning. Miljöpartiet slår därför vakt om att anslagen till biblioteken inte urholkas. Vi vill utveckla den kommunala musikskolan, och säkerställa att det finns repetitionslokaler för ungdomar. Vi vill också utveckla och värna kommunens kulturenheter, såsom Huseby, gärna i samverkan med andra aktörer.
Miljöpartiet vill satsa på kultur i samband med vård av sjuka och äldre. Även som sjuk eller äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro och gemenskap samt kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter. Vi ser positivt på djur- och naturupplevelser inom den kommunala omsorgen av äldre och sjuka där så är möjligt.
Kommunen ska även stötta föreningar i deras arbete med att erbjuda fritidsaktiviteter. Miljöpartiet anser att kommunens föreningsbidrag ska stimulera lek och gemenskap och motverka utslagning och segregation. Elittänkande får inte accepteras och bidrag ska endast ges till föreningar som är öppna för alla.
Kostnader för friluftsliv är mycket låga per person i jämförelse med kostnader för aktiviteter i idrottsanläggningar. Därför ska aktiviteter som strövande på vandringsleder, paddling och skridskoåkning på naturis stödjas i ökad omfattning, t.ex. genom enkla anordningar i form av märkta leder, vindskydd, bänkar o.s.v.
Alvesta kommun har alla förutsättningar att vara attraktiv för turister. Förutom Huseby och den natursköna nationalparken Åsnen finns mycken intressant kulturmark och naturformationer att besöka. Härigenom skapas också möjlighet till arbetstillfällen på landsbygden.
I Alvesta kommun ska barn och unga, oberoende av kön, ha lika möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, allt i enlighet med barnkonventionen.

Socialdemokraterna

Det är glädjande att vi har en bokbuss i kommunen och den vill vi behålla. Vi har beställt en ny buss som är större och tanken är att det ska bli en kulturbuss som skapar möjlighet till mer verksamhet på landsbygden. Vi har vårt bibliotek i Lönashult och det vill vi behålla. Det är viktigt att de föreningar som finns får möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av de kommunala föreningsstöd som finns och som under året utvecklats så alla föreningar har möjlighet att söka medel.

Sverigedemokraterna

Konceptet med ”Scensommar” i samarbete med Region Kronoberg bör kunna utvecklas och marknadsföras ytterligare.
I samarbete med skolan vill vi att alla elever ska få ta del av vår kulturella och historiska bakgrund. Temadagar, gärna tillsammans med de äldre i samhället, skulle mynna ut i många kulturella upplevelser.
Vi vill också värna våra samlingsplatser/bygdegårdar. Dessa är oumbärliga för möten mellan människor, särskilt på landsbygden där inte utbudet är så stort.
En bygdegård eller liknande kan vara en naturlig plats för den, privatperson eller förening, som vill anordna t.ex. en trubadur/café-kväll.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 5 Till fråga 7