Partiundersökning Fråga 4

Fråga 4 Äldreomsorg

Torsgården som ligger i Lönashult har flera gånger fått pris som ett av landets bästa äldreboende, samtidigt så har flera lägenheter plomberats och alternativa boenden såsom trygghetsboende saknas i södra delen. Hur vill ni arbeta för att kunna erbjuda trygga boenden till äldre och hur ser ni på Torsgårdens framtid?


Till fråga 3 Till fråga 5

Alvesta Alternativet

Trygghetsboende är inget alternativ till särskilt boende i synnerhet som det närmaste är i Vislanda och därefter i Alvesta. Antalet platser är i dagsläget väldigt begränsade och innebär inte någon större ökning av tryggheten gentemot kvarboende. Plomberingen av de lägenheter som gjorts på Torsgården måste omedelbart brytas.  Sedan sist vi träffades i Hynnenäs har ytterligare överklagande behandlats i domstol med resultat att omsorgsförvaltningens beslut rivits upp. Det skall inte behöva tas domstolsbeslut för att få en plats inom särskilt boende. I tider med väldigt höga bränsle- och energipriser talar allt mer för att utnyttja befintliga vårdboenden i stället för många hemtjänstresor.

Centerpartiet

En äldreomsorg av hög kvalitet är en prioriterad fråga för Centerpartiet. I detta ingår både särskilda boenden, hemtjänst och utbyggnaden av tillgängliga lägenheter på olika sätt. Centerpartiet ser gärna att Allbohus bygger fler lägenheter som är tillgänglighetsanpassade i södra delarna av kommunen. Detta är bra för alla. Det är också viktigt för oss att det finns platser på särskilda boenden runt om i kommunen utifrån de behov som finns. Detta innebär att både Asken och Torsgården är viktiga för omsorgsboenden.

Liberalerna

Vi vill behålla och utveckla Torsgården. Det är viktigt att värna de mindre boendena. Vi tycker att att man även på äldre dagar ska kunna få bo kvar i den ort man levt i hela livet. En förändring som skulle göra det enklare att driva boenden och hemtjänst i de mindre orterna vore att inför lagen om valfrihet. Då skulle man t.ex kunna ge de anställda på Torsgården möjligheten att driva det vidare om kommunen fortsätter med att skära ner i verksamheten. Vi vill också allmänt att människor som är i behov av äldreomsorg makten och friheten att själva kunna välja vem som utför omsorgen. Det öppnar för en större mångfald och bättre utbud av äldreomsorg.

Vi vill också införa en äldreombudsman i kommunen som ska bevaka de äldres intressen och rättigheter, tillsammans med att instifta ett pensionärsråd som också ska vara en remissinstans till omsorgsförvaltningen.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Vi vill öka boendealternativen för våra äldre invånare, genom att tillskapa fler trygghets och seniorboende runt om i vår kommun.

Vi måste även fortsätta implementera digitala hjälpmedel inom vård och omsorg.

Vi behöva se till att våra undersköterskor får arbeta med det de  är utbildade till, genom att det nu införs service-assistenter frigörs undersköterskor från städ, handling med mera och deras kompetens kan användas till mer avancerad vård och omsorg, rätt stöd av rätt kompetens genomsyrar moderatpolitik.

Antal äldre väntas öka och vi ser i samband med detta behov att öppna upp de plomberade lägenheterna. Torsgården är ett av Sveriges bästa äldreboende och sätter Alvesta kommun på kartan, vi värnar Torsgården, våra äldre och våra medarbetare.

Oavsett vart man bor i vår avlånga kommun ska man kunna åldras med trygghet och värdighet.

Miljöpartiet

Oavsett ålder ska man ha rätt att själv bestämma över sitt liv. För den som inte kan eller vill ska det finnas olika boendeformer som passar den enskildes önskemål. Anhörigvårdare ska ges hjälp och stöd och få möjlighet till avlastning.
Äldre ska ha samma möjlighet som andra att ta del av kulturutbudet och andra aktiviteter. Det skall finnas en kollektivtrafik som även äldre har möjlighet att nyttja.
Klimatförändringarna ger värmeböljor som är skadliga, speciellt för äldre. Miljöpartiet vill att alla särskilda boenden utrustas med kylanläggningar, markiser och annan utrustning som sänker temperaturen inomhus.
Många läkemedel medför onödiga biverkningar för den enskilde. Övermedicinering medför också att våra vattendrag blir förorenade i onödan. En minskad läkemedelsanvändning skulle inte bara gynna den enskilde utan också samhällsekonomiskt vara bra. Därför anser vi att vårdpersonalen ska ges utbildning i hur man genom omvårdnad kan minska behovet av läkemedel vid t.ex. sömnproblem, oro, ångest eller förvirringstillstånd. För att uppnå minskad medicinering krävs även att personalen ges mer tid till denna omvårdnad.
Alla brukare inom vård och omsorg skall ha rätt till personal som kan tala deras modersmål för att öka tryggheten och minska risken för missförstånd. Rätt till rehabilitering och regelbunden utevistelse anser vi bör vara en självklarhet för god omvårdnad.
Torsgården bör finnas kvar som ett äldreboende.

Socialdemokraterna

Med en åldrande befolkning som blir allt piggare långt upp i åren är det viktigt att vi som kommun ger förutsättningar för bra boenden även när man är äldre och känner att man flytta till en mer anpassad bostad.  Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta med att utveckla alternativa boendeformer för våra äldre som seniorboende och trygghetsboende. Alvesta kommun arbetar utefter en strategi för att möjliggöra attraktiva boenden i hela Alvesta kommun.  Allbohus har idag uppdraget att titta på möjligheten att bygga boenden för äldre i södra kommundelen och rent konkret är det i dagsläget Grimslöv och Lönashult man tittar på.

Torsgården är det boende i kommunen som ofta sticker ut i positiv bemärkelse och som det finns all anledning att vara stolta över.  Vad det gäller Torsgårdens framtid så är tanken att de plomberade lägenheterna kommer att öppnas upp när så behövs.

Sverigedemokraterna

Vi värnar småskalighet där det av geografiska eller andra skäl är lämpligt. De plomberade lägenheterna bör öppnas upp! Biståndsbedömningen ska ligga på en rimlig nivå. Det ska inte vara alltför svårt att bli beviljad särskilt boende, inte heller helt utan krav. Hjälpbehovet minskar inte bara för att man inte bor på ett särskilt boende, istället blir det ett ökat tryck på hemtjänstorganisationen.
Mindre marklägenheter på landsbygden skulle vara en tillgång såväl för äldre som inte orkar sköta hus och trädgård som för yngre som vill flytta till sitt första egna boende.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu

Till fråga 3 Till fråga 5