Partiundersökning Fråga 3

Fråga 3 Förskola och grundskola

Vi har stora barngrupper i för- och grundskolan. Hur vill ni säkerställa arbetet i den södra delen av kommunen för att kunna bibehålla och stärka en god och lärorik skola, erbjuda rätt stöd till elever med svårigheter, säkerställa resurser och skapa en attraktivare arbetsplats?


Till fråga 2 Till fråga 4

Alvesta Alternativet

Med höjda drivmedelspriser måste också översyn göras av skolverksamheten. Man måste ompröva utnyttjandet av Lönashult skola för skolverksamhet. Att låta de allra yngsta skoleleverna åka värdshus förbi är varken seriöst eller ekonomiskt försvarbart. Med tanke på ökande barnkullar på landsbygden måste man också ta höjd för fler platser både inom barnomsorgen och skolan.

Centerpartiet

Tidiga insatser (förskola) samt tidiga åren i grundskolan är oerhört viktigt för barns framtid. Därför har vi de senaste åren gjort kraftiga satsningar på just tidiga insatser i skolan. Barngrupperna ska vara rimliga för att säkerställa en hög kvalitet. Förskolor ska finnas nära för att minimera resor och det ska finnas utbildad personal som utmanar eleverna till att prestera på sin bästa nivå utifrån de förutsättningar som varje elev har. Det ska också finnas en tillgänglig elevhälsa av högkvalitet som kan stötta elever. De lokaler som vi bedriver förskola/grundskola ska vara av hög kvalitet. Därför kommer vi under hösten dra igång en om-/ och utbyggnad av Skatelovskolan i Grimslöv samt Grimsgården.

Liberalerna

Det är viktigt att värna de mindre skolorna ute på landsbygden. Det ska då också finnas bra stöd från kommunen om någon väljer att starta en skola i privat regi på våra mindre orter.

Liberalerna vill anställa 1000 speciallärare i landet. Det ska underlätta arbetsbördan för lärarna och också bidra till mindre stök i klassrummen. Det kommer i sin tur leda till en bättre arbetsmiljö och fler lärare som mår bra och vill stanna på sin arbetsplats. 4 av 5 lärare vittnar om att de har elever som behöver särskilt stöd i sina klassrum, samtidigt som andelen elever som får stödundervisning sedan 2014 har minskat, varav den största försämringen har skett i de lägre årskurserna. Vi vill också knyta en speciell socialsekreterare till varje skola, så vi tidigt kan gå in med insatser för de barn och ungdomar som behöver stöd t.ex p.g.a familjesituationer. Din bakgrund ska inte stå i vägen för en god utbildning. Vi vill också satsa på logopeder, och utreda en språkförskola. Språket är avgörande för hur bra du kan tillgodose dig en utbildning.

När vi planerar för nya skolor och förskolor måste vi våga göra några extra klassrum. Vi gör ofta misstaget att räkna med för små barngrupper. Det leder till ett onödigt pusslande med elever, och slutar ofta i att man behöver hyra dyra moduler som ska trängas på skolgården. Alvesta växer och vi ska göra det ännu attraktivare att flytta hit, vi behöver bygga ut och bygga fler skolor!

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Med lärare som har befogenheter, utbildning och stöd i sin roll, kombinerat med rätt resurser som nyttjas på rätt sätt,  vill vi sätta igång ett långsiktigt arbete över såväl förvaltningsgränser som politiska partier. Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Verksamheten ska bemöta varje barn och elev med respekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper. På så sätt ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla ett framtida och hållbart samhälle.

Vi tar ett helhetsgrepp om lokalbristen för våra skolor som innefattar bland annat en skolutredning för de södra kommundelarna. När vi besökte er sist var skolfrågan en av de sakerna ni lyfte upp och som vi tog med oss tillbaka. En utredning skall visa hur vi idag använder lokalerna i de södra kommundelarna, hur stort elevunderlaget, lämplig pendlingstid för våra elever med skolskjuts men också ta med hur vi kan förvänta oss att elevunderlaget utvecklas under kommande år, om vi får styra Alvesta kommun kommer landsbygden växa och utvecklas bland annat  genom att tillgängliggöra fler tomter. Vi ska då ha med i beräkningen att fler invånare betyder fler barn och elever.

Vi vill möta varje elev med rätt stöd, i rätt tid av rätt kompetens. Vi kommer därför att inför anpassad förskoleklass i Alvesta kommun för de elever med särskilt stora behov, varje elev ska mötas med rätt stöd från dag ett.

Vi inför även skol-socionomer för att möta barn och familjer så tidigt som möjligt men också för att öka samverkan mellan utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande då vi vet att dessa två professioner behöver arbeta samordnat för att ge våra barn och familjer så bra stöd som möjligt. Detta är ytterligare ett steg i barnens bästa arbetet som pågår i vår kommun.

Miljöpartiet

Skolan ska vara en arbetsplats dit alla går med glädje och där barn med olika bakgrund och förutsättningar ges möjlighet att lära och utvecklas.
För oss är det viktigt att den verksamhet som bedrivs på våra förskolor och skolor är jämlik och håller en hög kvalitet. Grupper i skola och förskola ska anpassas så att barnen blir sedda och inlärning främjas. Ju yngre barn, desto mindre grupper och kortare väg till förskola och skola.
Den mat som serveras på våra förskolor och skolor ska vara näringsrik, klimatsmart, ekologisk och närproducerad. Detta innebär bättre mat, större biologisk mångfald och kan dessutom gynna småföretagare och skapa arbetstillfällen i kommunen.

Socialdemokraterna

Det viktigaste är att vara en attraktiv plats att leva på. Vi ser att de hus som är till salu i vårt område också säljs. Det är bra och tyder på att vi är en attraktiv plats att leva på. Det är endast med de grundförutsättningarna som vi kan ha en bra skola och förskola i vår kommun

Skatelövsskolan kommer att byggas om och byggas ut. I första skedet är det förskolan som byggs ut och i andra steget byggs även skoldelen ut.  Det är ett bra beslut som fattats av utbildningsnämnden.

Sverigedemokraterna

Det är av största vikt att grupperna i skola och barnomsorg är hanterbara för pedagogerna. För att uppnå goda resultat krävs studiero och fler stödfunktioner i skolan, både för elever som har svårigheter och för elever som behöver en utmaning i sitt lärande. Högre vuxennärvaro ökar tryggheten. Ordning och reda samt trygga barn och vuxna ger alla en god arbetsmiljö.
Ett sätt att attrahera ny personal och få dem att stanna kan vara att erbjuda hjälp med att hitta bostad nära sin arbetsplats. Södra kommundelen har en vacker boendemiljö som många lockas till och en positiv bieffekt skulle vara en ökad befolkning!
Vi vill återinföra yrkeskategorin Dagbarnvårdare. Med oregelbundna arbetstider, långt till arbetsplatsen och ett boende i glesbygd kan en flexibel barnomsorg hos dagbarnvårdare vara lösningen på livspusslet.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 2 Till fråga 4