Valkompass Fråga 2

Fråga 2 Livsmedel- och skogsstrategiKompass

Förra året antogs en nationell livsmedelsstrategi, 2016 antogs en regional livsmedelsstrategi och i år antogs en regional skogsstrategi. Vilka tre områden anser ni är viktigast att arbeta med inom kommunen vad gäller dessa strategier?


Till fråga 1 Till fråga 3

Alvesta Alternativet

Alla tre strategierna bygger på att få ut större ekonomiska värden på ett miljömässigt hållbart sätt till gagn för både konsumenter, företagare och kommande generationer. Givetvis är det viktigt för en kommun som Alvesta att ta vara på både den livsmedelsproduktion och skogsproduktion som har så stor betydelse i vår kommun. Men också att det görs på ett sådant  sätt så vi kan lämna över dessa näringar på ett hållbart sätt till kommande släkten. Det är också viktigt att vi inom kommunen kan bearbeta dessa råvaror så långt som möjligt för att ytterligare förstärka arbetstillfällena.

Centerpartiet

För Centerpartiet är de gröna näringarna viktiga för vår del av landet. Inom de nämnda strategierna vill vi speciellt lyfta fram dessa tre områden. 1. Delade upphandlingar så fler mindre företag har möjlighet att lägga anbud. 2. Krav på djurskydd enligt svensk standard. 3. Att Alvesta kommun ta fram en träbyggnadsstrategi.

Liberalerna

Har inte svarat ännu

Kristdemokraterna

Vi gynnas att vi samarbetar i hela kommunen, alla våra näringar är Viktigaste, skogen,livsmedel, lokala producenter som stärker vår kommunen. Vi kan skapa mer arbetstillfällen.

Moderaterna

Har inte svarat ännu

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Det är viktigt för kommunen att ta tillvara på landsbygdens och stadens möjligheter. Tillväxten måste vara hållbar hela vägen, ända från mjölkgården till köksbordet. Det är också av yttersta vikt att förena denna utveckling med ekonomisk tillväxt som i sin tur leder till goda förutsättningar för fler jobbtillfällen och framtidstro på landsbygden.
Vi vill

  • stärka och effektivisera jordbruksnäringen, men också stärka utvecklingen av varumärken och av livsmedel.
  • skapa fler jobb inom livsmedelskedjan och ökad konkurrenskraft genom rådgivning, information och finansiellt stöd.
  • öka sysselsättningen och tillgången på lokala livsmedel genom att skapa en plattformdär upphandlare/inköpare inom offentlig och privat sektor kan möta lokala livsmedelsproducenter.
  • utveckla områden inom besöksnäringen med koppling till mat, jakt och fisketurism men också genom utveckling av nya produkter, måltidsupplevelser och internationell marknadsföring.
  • Samverka för en fungerande infrastruktur.

Sverigedemokraterna

Har inte svarat ännu

Vänsterpartiet

Livsmedelsstrategin är något som vi gärna vill prioritera. Den är viktig för vår försörjning och bör öka. Dessutom ger den arbetstillfällen.
Skogen är en av våra största naturtillgångar. Det är viktigt att vi politiker underlättar en fortsatt framgångsrik utveckling av skogsnäringen. När det gäller den regionala skogstrategin anser vi att det är en bra strategi. Vi vill särskilt peka på områden som ” Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri” och ” Öka förädlingsgraden och innovationsgraden”.


Till fråga 1 Till fråga 3