Partiundersökning Fråga 2

Fråga 2 Krisberedskap och självförsörjningsgradKompass

Under den senaste tiden så har vikten av krisberedskap och ökad självförsörjningsgrad blivit mer aktuell än på länge. Hur vill ni arbeta för att stärka krisberedskapen och öka självförsörjningsgraden av livsmedel?


Till fråga 1 Till fråga 3

Alvesta Alternativet

Så sent som idag uppmärksammades vi på att det saknas fungerande reservkraftverk vid våra äldreboenden. En nästan häpnadsväckande upptäckt i dessa tider. Vi har inte heller någon vetskap om lagret av proviant och färskvatten. Grundläggande saker som det är hög tid att ta tag i. Beredskapen är troligtvis inte så hög som den borde vara och det är angeläget att sörja för att sådant kommer till stånd vid varje äldreboende, skola eller annan kommunal inrättning i hela kommunen. Det är hög tid att ompröva odlings förbudet på delar av vår jordbruksmark och se till att vi tar till vara på varje odlingsbar mark för att öka självförsörjningen. Drivmedel är en annan sak vi måste fördjupa oss i. Med en tilltagande elbilsmarknad och med kraftverk som är bränsleberoende måste kommunen också se över sina rutiner och beredskapslager i händelse av kris.

Centerpartiet

Vi vill ha ett nära samarbete och ständig dialog med näringsliv, föreningsliv och civilsamhället i denna fråga. Det är vi alla tillsammans som bor runt om i vår avlånga kommun som bäst känner till de lokala förutsättningarna och vilka resurser som finns i närområdet. Vad gäller självförsörjningen av livsmedel vill vi så långt det är möjligt upphandla närproducerade livsmedel. Vi vill även undvika att exploatera aktiv jordbruksmark.

Liberalerna

Vi vill se till att skolköksverksamhet och köken på våra äldreboenden ska ha goda reservlager vid krig och kriser. Det ska också finnas reservgeneratorer på våra äldreboenden. Vi föredrar att man köper närproducerat från vår kommun, vilket gynnar livsmedelsproduktion nära oss.

Kommunen måste också omedelbart se till att flytta reservgeneratorer med mera upp från källaren i kommunhuset till en säker plats.

Vi måste också titta på kapaciteten i våra grundvattentäkter, och hur vi tryggar vår vattenförsörjning vid torka. Vi har dock förtroende för att vår säkerhetsansvarige i kommunen har god koll på alla dessa delar och i Sverige som helhet tittar man nu över vår motståndskraft i samhället.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

Med krig i vårt närområde ser vi ett behov av att intensifiera och stärka vår krisberedskap och vi har därför i vår budget tagit med detta. Vilka aspekter som vi behöver stärka i vår krisberedskap behöver vi låta vår säkerhetsansvarige i Alvesta kommun titta på och återkomma med. I detta läge skall inte politiken gå in i detaljer och tyckande,  här ska vi säga vad dvs stärka krisberedskapen och  använda oss av den profession vi har i kommunen för att tala om för oss hur vi bäst gör detta. Här är det särskilt viktigt att ta med beredskap för kris gällande vattentillgång och el. (översvämning, torka, förorening, läckage)

Skolor och särskilda boende är naturliga och viktiga noder vid kris, där medborgare samlas och krisledning utgår ifrån.

Moderaterna har tagit ett initiativ i riksdagen och försökt samla fler partier runt ett kraftfullt krisstöd till lantbruket och landsbygden. Paketet innebär ett stöd på 4.6 miljarder kronor. Av detta är 3 miljarder avsedda till kött- och äggproduktion. 500 miljoner ytterligare för att sänka dieselkostnader. 1 miljard kronor till att säkra veteproduktionen och ytterligare 100 miljoner i ett riktat stöd till Norrland.

Syftet är att ge Sveriges lantbrukare en ärlig chans att överleva med sin produktion i denna kristid och samtidigt kunna hålla nere livsmedelspriserna i butiken och stärka upp vår beredskap. Detta är självklart åtgärder som en ansvarsfull regering i Sverige borde ha genomfört redan under februari månad när man såg krisen komma men tyvärr så följer den socialdemokratiska regeringen bara utvecklingen utan att vidta nödvändiga åtgärder.

Livsmedelsstrategin måste upp på bordet omgående och regering och riksdag måste ta fram tydliga beslut som gör att vi kan öka matproduktionen och självförsörjningsgraden i Sverige.

Sverige måste stärka försvaret med mer resurser, ett Nato-medlemskap, en höjd beredskap och ett starkt civilförsvar. Att höja vår självförsörjningsgrad på mat är därför oerhört viktigt. Sveriges lantbrukare och landsbygden behöver nu ett extra krisstöd men långsiktigt måste nästa regering se till att lantbruket, skogen och landsbygden har bättre förutsättningar att kunna växa och skapa arbete och tillväxt i Sverige. För detta behövs det en ny moderatledd regering i höst som tar tag i problemen.

Miljöpartiet

Har inte svarat ännu

Socialdemokraterna

Vi vill öka medvetenheten genom dels samverkan med civilsamhället och frivillorganisationerna, samtidigt som vi stärker vår kommunala beredskap.

Vi har också gjort förändringar i våra upphandlingsrutiner vilket gör det enklare för mindre/lokala producenter att vara med i kommunens upphandlingar.

Sverigedemokraterna

Våra lokala företagare måste ha goda förutsättningar att driva sin verksamhet även när det inte är kris för att finnas som resurs i kommunen vid en ev. krissituation.
Kommunen behöver göra en inventering över vilka resurser som finns att tillgå vid en kris. Det gäller såväl företagare som föreningar och privatpersoner. Basala saker som matproduktion, nödbostäder, tillagning och förvaring av mat, maskiner osv är viktigt att ha en beredskap för om någon form av kris inträffar.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 1 Till fråga 3