Partiundersökning Fråga 1

Fråga 1 Företagsutveckling

Inom södra delen av kommunen finns ett rikt företagande med många småföretagare. Hur vill ni stärka, utveckla och stödja företagandet och nyföretagandet i södra delen av kommunen?


Till fråga 9 Till fråga 2

Alvesta Alternativet

Varje företag har skiftande behov av stöd vilket gör att det inte går att ge ett generellt svar på frågan. Ibland kan det vara ganska enkla problem som kommunen lätt kan hjälpa till med att lösa. Andra kanske kräver mer professionell hjälp som kommunen kan hjälpa till med vägledning. Viktigt är naturligtvis att vi hjälper till med de grundläggande problemen som t.ex. bostadsförsörjning eller tar fram tomter för byggnation, att stödja livsmedelsbutikerna så att det gör det möjligt att bosätta sig i området, att se till att kommunikationer fungerar för arbetskraften och skoleleverna.

Centerpartiet

För Centerpartiet är ett differentierat näringsliv en framgångsfaktor för en attraktiv kommun som skapar arbetstillfällen, stolthet och framtidstro. I Alvesta kommun har vi just nu det bästa företagsklimatet någonsin enligt senaste omdömet från Svenskt näringsliv som bygger på svar från näringslivet självt. Givetvis är vi stolta över detta, men inte nöjda. För att det fortsatt ska vara bra att start och driva företag i Alvesta måste vi som kommun fortsätta att arbeta med frågan och utvecklas. Vi vill därför bland annat fortsätta utbyggnaden av snabb digital infrastruktur (bredband). I juni sköt vi därför till 5 miljoner kronor för detta arbete. Vi vill att de kontakter du som företagare har med kommunen ska vara snabb och lättillgänglig. Vi vill att det ska finnas byggbar mark för nyetableringar eller expansion av befintliga företag. Det ska även finnas byggbar mark för bostäder för att fler ska kunna välja att bo runt om i hela vår kommun. Detta underlättar kompetensförsörjningen för kommunens företag. Vi vill även att kommunens olika upphandlingar möjliggör att små och medlemstora företag i vår kommun har möjlighet att lämna in och vinna anbud.

Liberalerna

Det är viktigt att kommunen kan vara flexibla och serviceinriktade mot våra företag. Det gäller att se till att det finns bra mark att tillgå, och att minska onödig byråkrati vid kontakt med kommunen. Det är inte alltid så lätt att veta till vem eller var man ska vända sig för att exempelvis söka ett tillstånd, vi vill etablera en så kallad företagslots där det ska räcka med en kontakt som hjälper och samordnar med alla tillstånd från förvaltningarna . Det ska vara lätt att starta och driva företag i Alvesta.

Kristdemokraterna

Har inte svarat ännu

Moderaterna

– Vi vill se till stärka samverkan mellan kommun, samhällsföreningar och föreningsliv ytterligare. Kommunen skall stödja och möjliggöra i största möjliga utsträckning för etablering av nya företag och också utveckling och expansion av befintliga företag.

Det ska vara så lätt som möjligt att vara företagare i Alvesta kommun, man ska uppleva stöd och uppskattning,  inte krångel i dialog med kommunen.

Arbetet med ny översiktsplan pågår i skrivande stund, vi vill ha en långsiktig plan för hela kommunen där översiktsplanen visar tydligt hur vi vill se ett växande Alvesta kommun som bär oss in i framtiden.

Miljöpartiet

I Alvesta finns en industri- och hantverkstradition som är viktig att ta till vara. Det bör föras en politik som syftar till att stimulera ett mångsidigt näringsliv, vilket är en förutsättning för en bredare arbetsmarknad.
Vi medborgare gör våra val utifrån personliga värderingar. En del väljer att bo i tätort. Andra föredrar att bosätta sig på landsbygden. Kommunens roll är att underlätta och möjliggöra dessa val. För att underlätta glesbygdsboende måste kollektivtrafiken bättre samordnas med övrig samhällsbetald trafik, såsom färdtjänst och skolskjutsar.
Både kommunen och näringsidkarna i kommunen bör sträva mot en cirkulär verksamhet. Vi vill att kommunen verkar för hållbar konsumtion, där återbruk och återvinning skall ingå som en självklarhet.

Socialdemokraterna

Vi har som ledande parti i kommunen varit drivande i att få Alvesta kommun som helhet att klättra i Svenskt Näringslivs ranking. Kommunen ska vara en hjälpande hand både när det frågor som rör utveckling, kompetensförsörjning och olika tillstånd. Vi vill fortsätta utveckla möjligheterna till verksamhetsetablering i hela kommunen.

Sverigedemokraterna

Vi vill införa den s.k. ”Rättviksmodellen”, vilket bl.a. innebär att kommunala tillsynsavgifter tas ut först när tillsynsbesöket är utfört. Det behövs en rak och enkel kommunikation och förståelse mellan kommun och näringsliv.
Lokala näringsidkare ska gynnas vid kommunala upphandlingar.
Byråkratin för företagen måste minska och blanketter och regelverk förenklas.
Vi ser gärna att kommunen anordnar träffar där man kan få tips och utbildning för den som planerar att starta företag.
Det ska vara enkelt för lokala företag att vara med i kommunala anbudsförfarande. Statistik visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar har avtagit, mycket beroende på att upphandlingsunderlagen är komplicerade och tar för lång tid att sätta sig in i. Som småföretagare har man sällan den tiden.

Vänsterpartiet

Har inte svarat ännu


Till fråga 9 Till fråga 2